Go Tử Vi

Chia sẻ kiến thức về Tửi Vi Đẩu Sổ, Kinh Dịch, Huyền Học

Mệnh

Ngũ Đại Thuật trong Huyền Học Đông Phương

Ngũ Đại Thuật bao gồm có Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc. Tất cả đều khởi nguyên từ tư tưởng Âm Dương của Kinh Dịch hay Chu Dịch, lấy triết học tổng thể của nó làm cơ sở.