Go Tử Vi

Chia sẻ kiến thức về Tửi Vi Đẩu Sổ, Kinh Dịch, Huyền Học

Chính Tinh

Tử Vi Đẩu Số Chính Tinh

Sao Tử Vi

Sao Tử Vi (紫微) là một sao quan trọng nhất trong Khoa Tử Vi, vì nó được coi là sao đế tòa đế tinh (Đế ở đây có thể hiểu là Đế Vương), kiểm soát chòm Nam Bắc đẩu tinh….