Go Tử Vi

Chia sẻ kiến thức về Tửi Vi Đẩu Sổ, Kinh Dịch, Huyền Học

Go Tử Vi

Tử Vi Đẩu Số Chính Tinh

Sao Tử Vi

Sao Tử Vi (紫微) là một sao quan trọng nhất trong Khoa Tử Vi, vì nó được coi là sao đế tòa đế tinh (Đế ở đây có thể hiểu là Đế Vương), kiểm soát chòm Nam Bắc đẩu tinh….

Ngũ Đại Thuật trong Huyền Học Đông Phương

Ngũ Đại Thuật bao gồm có Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc. Tất cả đều khởi nguyên từ tư tưởng Âm Dương của Kinh Dịch hay Chu Dịch, lấy triết học tổng thể của nó làm cơ sở.